Czym jest konto oszczędnościowe oraz które najbardziej się opłaca? Czy walutowe konta oszczędnościowe są korzystne?

▪ Czym jest konto oszczędnościowe?

W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najprostszym i najłatwiejszym sposobie odkładania oszczędności w taki sposób aby nie leżały one zupełnie bezczynnie. Technicznie rzecz biorąc można nazwać to inwestycją, choć lepiej patrzeć na konto oszczędnościowe jako na przydatną alternatywę dla trzymania pieniędzy w przysłowiowej skarpecie, lub na koncie rozliczeniowym, choć nie jest to z naszej strony zachęta do zupełnego wyzbycia się gotówki. Jakieś oprocentowanie pieniędzy jest lepsze niż żadne. Z tego powodu warto pochylić się nad finansowo-matematycznymi mechanizmami kont oszczędnościowych oraz różnicami w ofertach na rynku aby korzystanie z tej opcji było mimo wszystko przemyślane. Konto oszczędnościowe jest czymś z pogranicza lokaty i zwykłego rachunku bankowego do bieżących przychodów i rozchodów. Lokata bankowa polega na tym, że umawiamy się z bankiem, że dajemy mu do dyspozycji pewną kwotę, z której dysponowania na pewien okres się wyrzekamy. Po upływie tego okresu pieniądze są odblokowywane i powiększone o odpowiedni umowny procent, który jest nagrodą za wyrzeczenie się z bieżącej konsumpcji tych pieniędzy. Jest to więc sytuacja, w której pożyczamy bankowi pieniądze, jesteśmy kredytodawcami, a bank jest kredytobiorcą. Zwykły rachunek bankowy to po prostu miejsce do trzymania pieniędzy, z którego możemy na bieżąco wpłacać i wypłacać, taki nie-fizyczny portfel. Z kolei konto oszczędnościowe jako coś między jednym, a drugim jest takim rachunkiem, który z jednej strony jest oprocentowany, ale z drugiej strony pieniądze nie są na nim zablokowane. Z jednej strony za brak blokady używania pieniędzy poziom oprocentowania jest mniejszy, a z drugiej strony za to, że w ogóle to oprocentowanie jest, swoboda dysponowania środkami nie jest całkowita tak jak na zwykłym koncie. Przeważnie wygląda to w ten sposób, że wypłacać bez dodatkowych kosztów można z niego środki ograniczoną ilość razy przez dany okres lub powiększona o dany procent będzie tylko ta ich część, która leżała przez odpowiedni okres nieruszona.

Czy posiadasz konto oszczęsnościowe?

▪ Na co zwrócić uwagę wybierając konto oszczędnościowe?

Konta oszczędnościowe mogą różnić się warunkami między sobą, ponieważ – mimo iż sektor finansowy jest mocno uregulowany na całym świecie – to wciąż jest pole do różnorodności i konkurencji. Skoro więc jest w czym wybierać, zastanówmy się także nad tym jak dokonywać najbardziej optymalnych wyborów. Przyglądając się różnym kryteriom wyboru chcielibyśmy również przedstawić propozycję walutowego konta oszczędnościowego sponsora dzisiejszego odcinka jakim jest Freedom Broker.

▪ 1️⃣ Oprocentowanie

Pierwszym i najbardziej oczywistym aspektem jest rzecz jasna oprocentowanie. Pod tym względem sprawa jest dość oczywista, im wyższe, tym lepiej. Przeglądając lutowe oferty na konta oszczędnościowe w złotówkach, możemy natrafić na oferty dające nawet powyżej 8%, ale są to oferty promocyjne, ograniczone najczęściej czasowo i kwotowo, czyli – przykładowo – z tak atrakcyjnego oprocentowania możemy korzystać jedynie przez dwa lub cztery miesiące. Po tym okresie oprocentowanie wyraźnie spada. Mogą występować również warunki dodatkowe, od których zależy oprocentowanie. Oferta może być na przykład tylko dla nowych klientów – w który to sposób bank zachęca do założenia konta – albo tylko dla nowych środków, czyli od nadwyżki nad saldem depozytów, który posiadaliśmy na rachunkach bankowych w wyznaczonym dniu. Innym warunkiem może być konieczność dokonania określonej liczby transakcji z konta, aby utrzymać oprocentowanie. Co do opłat – prowadzenie kont oszczędnościowych jest zwykle bezpłatne, ale zdarzają również konta z opłatą za prowadzenie rachunku. Czasem zdarza się również, że opłata ta jest warunkowa – tj. powstaje dopiero wtedy, gdy nie spełnimy jakiegoś kryterium, np. nie ruszania pieniędzy na koncie oszczędnościowym. 1

▪ 2️⃣ Waluty obce

W przypadku walut obcych takich jak euro czy dolar amerykański, oferowane przez banki oprocentowanie dla produktów oszczędnościowych w tych walutach jest znacznie mniejsze niż dla złotówki. Dzieje się tak między innymi dlatego, że banki centralne emitujące te waluty mają niższe stopy procentowe niż Narodowy Bank Polski. Dostępne w Polsce lokaty i konta oszczędnościowe dla euro i dolara przeważnie nie przekraczają w tym momencie oprocentowania o wysokości 1%. W przypadku płatnych usług bankowych lub ekskluzywnych usług private banking dostępnych dla nielicznych może ono sięgnąć do 2%. Dla porównania Freedom Broker 24 oferuje konto oszczędnościowe oprocentowane na 2,5% dla euro i 3% dla dolara amerykańskiego co sprawia, że jest to oferta znacznie lepsza i bardziej atrakcyjna pod kątem oprocentowania niż ta, którą można znaleźć wśród polskich banków. 2

▪ 3️⃣ Limity kwot

Kolejnym kryterium oceny kont oszczędnościowych jest to czy mają one jakieś limity kwot, które można na nich trzymać. Często jest tak, że banki próbują zachęcić klientów do tego aby korzystali z bardziej ryzykownych produktów lub po prostu chcą mieć większą swobodę w dysponowaniu ich środkami i aby to osiągnąć próbują ograniczać korzystanie z kont oszczędnościowych poprzez limity depozytów, które bywają większe dla nowych środków aby zachęcić do korzystania z usług banku. W tym aspekcie sponsor dzisiejszego odcinka również okazuje się być bardziej konkurencyjny, ponieważ jego oferta nie zawiera żadnych limitów wpłat, konto oszczędnościowe Freedom Broker 24 pozwala trzymać na nim środki w dowolnych ilościach bez górnej granicy.

▪ 4️⃣ Swoboda korzystania

Ważnym aspektem jest również dostępność pieniędzy odłożonych na koncie oszczędnościowym i swoboda korzystania z nich. Najczęściej wygląda to tak, że z typowego konta oszczędnościowego w banku można dokonywać wypłaty raz na miesiąc bez żadnych kosztów, zaś próba robienia tego częściej wiąże się z drobnymi opłatami. Istnieje również możliwość utraty odsetek za wypłatę pieniędzy, w zależności od polityki banku. Z kolei Freedom Broker oferuje pełną dostępność pieniędzy w dowolnym momencie, bez żadnych ograniczeń w wypłatach i bez utraty odsetek. Istnieje stała opłata za wypłatę w wysokości 7 EUR i chociaż może to być wysoka opłata za małe kwoty, dzienne odsetki większych kwot szybko zrekompensują tę opłatę. Co najważniejsze, przelewy pomiędzy rachunkiem oszczędnościowym, a rachunkiem inwestycyjnym są bezpłatne.

▪ 5️⃣ Kapitalizacja

Ostatnią kwestią, którą należy poruszyć przy porównywaniu atrakcyjności ofert kont oszczędnościowych jest kapitalizacja. Pojęcie kapitalizacji może kojarzyć się z wyceną rynkową spółek giełdowych i słusznie. W tym przypadku jednak słowo to oznacza pewien koncept z matematyki finansowej. Chodzi o to jak często, lub inaczej mówiąc, w ilu ratach oprocentowanie wyrażane w skali rocznej jest wypłacane. Jeśli inwestycja oprocentowana 3% w skali roku wypłaci zwrot z kapitału w całości dopiero po roku, to jest to inwestycja o kapitalizacji rocznej. Jeśli kwota oprocentowania zostanie podzielona przez cztery, a inwestycja będzie generowała przepływ pieniężny co kwartał, czyli jedną czwartą roku, to mamy kapitalizację kwartalną. Jeśli roczna stopa oprocentowania będzie podzielona na dwanaście części tj. liczbę miesięcy w roku i co miesiąc będą generowane przepływy, to mamy kapitalizację miesięczną i tak dalej. Należy jednak zaznaczyć, że w tak rozumianej kapitalizacji, chodzi nie tyle o wypłatę odsetek jako odcinanie kuponów tylko o to, że odsetki są automatycznie reinwestowane w tę samą inwestycję, z której zostały wygenerowane i stają się częścią zainwestowanego kapitału, który pracuje przez dalszą część trwania inwestycji. W ten sposób dalsza część oprocentowania jest wyliczana z większej kwoty kapitału. Sprawia to, że im częstsze są okresy kapitalizacji, tym tego rodzaju inwestycja jest bardziej zyskowna i patrząc na nią z perspektywy rocznej, w której wyrażane jest oprocentowanie, realna stopa zwrotu jest większa od nominalnej. Oczywiście działa to tylko wtedy kiedy nie wypłacamy z niej wygenerowanych zysków, bo wtedy sprawiamy, że przestają one brać udział w inwestycji. Najczęściej standardowe konto oszczędnościowe ma kapitalizację miesięczną. W tym aspekcie ponownie Freedom Broker 24 jest atrakcyjniejszy od konkurencji gdyż oferowane przez niego konto oszczędnościowe ma dzienny okres kapitalizacji. Ważną kwestią przy kapitalizacji jest też metoda pobierania podatku od zysków kapitałowych, która może być różna w zależności od uwarunkowań prawnych. Banki w Polsce automatycznie odciągają klientowi podatek belki w momencie naliczenia odsetek, co sprawia, że już na starcie mniejsza ich część staje się pracującym kapitałem, w związku z czym rezultat finansowy jest mniej korzystny niż w sytuacji gdzie odsetki kapitalizowane są bez podatku, a ten płacony jest na koniec roku. Z racji tego, że Freedom Broker nie jest polskim bankiem oferującym konto w złotówkach, tylko firmą brokerską amerykańskiego pochodzenia z kontem oszczędnościowym w walutach obcych występuje w jego przypadku ta druga opcja.

kapitalizacja

▪ Przykład działania kapitalizacji i sposób jej obliczania

Wyobraźmy sobie, że mamy 2500 dolarów, które odkładamy na konto oszczędnościowe oprocentowane 3% w skali roku i nie wyciągamy z niego ani grosza przez cały rok. W zależności od tego jaki ma ono okres kapitalizacji rezultat na koniec roku będzie nieco inny i jesteśmy w stanie, dzięki prostej matematyce finansowej, dokładnie wiedzieć jaki.

Wzór do naszych obliczeń wygląda następująco: FV = PV x (1+r)n

  1.  PV(present value) – to wartość obecna, to co mamy na start. W naszym przykładzie będzie to nasze 2500 dolarów.
  2.  FV(future value) – to nasz rezultat, który osiągniemy w przyszłości, w tym przypadku po roku. W zależności od okresów kapitalizacji będzie on różny. To nasza niewiadoma, którą chcemy obliczyć.
  3.  r – to stopa oprocentowania, ale nie roczna, lecz w okresie kapitalizacji. Równa się ona stopie rocznej podzielonej przez liczbę okresów kapitalizacji, czyli liczbę kwartałów, miesięcy lub dni.
  4.  n – to liczba okresów kapitalizacji z jakimi mamy do czynienia.

Aby obliczyć FV bierzemy PV tj. nasze 2500 dolarów i mnożymy przez 1 plus r wzięte w nawias wzięte do n-tej potęgi.

Oto wyniki przy kapitalizacji rocznej i dziennej:

Przy kapitalizacji rocznej FV = 2500 x (1,03)1 = 2575
Przy kapitalizacji dziennej FV = 2500 x (1,00008219178082)365 = 2576,13

Wyniki zostały podane w zaokrągleniu do drugiej liczby po przecinku.

▪ D-account Freedom 24

W przypadku konta walutowego, musimy pamiętać o ryzyku walutowym. Może ono działać zarówno na naszą korzyść, jak i na niekorzyść. Jeśli jednak zdecydujecie się na konto walutowe, warto wybrać oszczędnościowe konto walutowe D-account Freedom Broker.
Freedom Broker 24 to europejski broker będący częścią amerykańskiego holdingu FRНС notowanego na NASDAQ. Firma została założona w 2008 roku i ma ponad 350 000 klientów na całym świecie. Jest regulowany przez wiodące organy nadzorcze, takie jak BaFin, CySec i Sec. Platforma oferuje ponad 1 000 000 instrumentów: akcje, fundusze ETF, opcje i kontrakty futures oraz omawiane dziś konto oszczędnościowe, stanowiące bezpieczną przystań w okresach, gdy pieniądze czekają na okazję inwestycyjną.

▪ Podsumowanie

Dlaczego takie konto bywa bardzo przydatne, mimo iż nie przynosi ogromnych zysków? Przede wszystkim, przydaje się jako alternatywa do przechowywania gotówki przeznaczonej na inwestycje we wspomnianym przypadku zamykania inwestycji i czekania na kolejną okazję. Okaże się również pomocne w przypadku wdrażania niektórych strategii inwestycyjnych, o których powiemy już w następnym odcinku serii finansowej.

średnia 5/5 (1 oceny)

▪ Bibliografia

Chcesz skorzystać z walutowego konta oszczędnościowego Freedom D-account oprocentowanego na 2,5% w EUR i 3% w USD a także mieć dostęp do profesjonalnej platformy inwestycyjnej? Otwórz darmowe konto przez mój link i zainwestuj 30 dni z 0% prowizją!

https://freedom24.club/prosta_ekonomia

Dlaczego Freedom Finance Europe? Broker jest w 100% spółką zależną holdingu giełdowego NASDAQ (FRHC). Jest niezawodny i przejrzysty. Zgłoszony do CySec, Bafin i SEC.

– Możliwość zakupu NOWYCH akcji po cenie IPO.
– Akcje, fundusze ETF, obligacje, opcje i kontrakty terminowe z globalnych rynków UE, USA i Azji.
– Konto oszczędnościowe z 3% rocznym dochodem i dziennym naliczaniem odsetek.

Chcesz zacząć inwestować na jednych z najlepszych warunków w Europie? Otwórz konto przez link i zyskaj 30 dni z prowizją 0%* ⬇️

* Każda inwestycja to ryzyko. Prognozy i dotychczasowe wyniki nie gwarantują przyszłych zwrotów. Ważne jest, aby przeprowadzić własną analizę przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten post może zawierać linki partnerskie, dzięki którym bez żadnych kosztów dla Ciebie mogę zarobić niewielką prowizję.Nauka ekonomii w prosty i przystępny sposób!
Nauka ekonomii w prosty i przystępny sposób!