Zasady Komentowania2021-11-05T14:43:41+02:00

Każdy czy­tel­nik ma prawo komentować wpisy oraz filmy ProstaEkonomia.pl Jed­nak jako ich wła­ści­ciel mamy pełną swo­bodę w decy­do­wa­niu, co będzie opu­bli­ko­wane. Taka zasada obo­wią­zuje we wszyst­kich mediach i nie ma ona nic wspól­nego z cen­zurą. Wynika po pro­stu z praw przy­słu­gu­ją­cych wydawcy.

Bar­dzo zależy nam na zacho­wa­niu wyso­kiego poziomu zarówno wpi­sów, jak i komen­ta­rzy na ProstaEkonomia.

Usu­wane będą posty:

  1. Wul­garne, cham­skie i agresywne
  2. Nie mające żad­nej sen­sow­nej tre­ści (np. thkdsikfdhdk).
  3. Mające cha­rak­ter rekla­mowy (choćby ukryty).

Zastrze­gamy sobie rów­nież prawo edy­to­wa­nia komen­ta­rzy, które będą speł­niały powyż­sze warunki.

Osoby masowo wsta­wia­jące takie komen­ta­rze mogą mieć zablo­ko­waną moż­li­wość komen­to­wa­nia.

Na blogu działa wtyczka anty­spa­mowa, więc komen­ta­rze mogą nie poja­wić się auto­ma­tycz­nie po wysła­niu. Ma to na celu wyeli­mi­no­wa­nie spamu oraz opi­nii zawie­ra­ją­cych nie­cen­zu­ralne tre­ści, obra­ża­ją­cych. Dodat­kowo, pierw­szy komen­tarz nowej osoby wypo­wia­da­ją­cej się na blogu jest przeze nas mode­ro­wany. Jeżeli go zaak­cep­tuję, każdy następny komen­tarz jest publi­ko­wany automatycznie.

Pod postami komen­tu­jemy tylko ich treść mery­to­ryczną. Jeśli zauwa­ży­cie błąd języ­kowy na stro­nie lub w jej dzia­ła­niu, zgła­szaj­cie ten fakt uży­wa­jąc pod­strony kon­takt.

Blog wyko­rzy­stuje awa­tary zamiesz­czone w ser­wi­sie Disqus.

Zachę­camy do lek­tury i dyskusji.

Przejdź do góry