Co to są surowce i jak można w nie inwestować? Zalety inwestowania w surowce. Wady i ryzyko inwestowania w surowce. Jak wybrać brokera do inwestowania w surowce?

Surowce to materiały naturalnego pochodzenia, które nie zostały wcześniej poddane przeróbce, a których przeznaczeniem jest poddanie ich owej przeróbce w celu pozyskiwania bardziej przetworzonych dóbr służących człowiekowi i cywilizacji. Z prakseologicznego punktu widzenia jest to pewien pierwotny pozaludzki czynnik produkcji. W praktyce surowcami czasami nazywa się też rzeczy po wstępnej obróbce oraz odpady poprodukcyjne nadające się do ponownego wykorzystania, noszą one wtedy nazwę surowców wtórnych, nie odznaczają się one jednak charakterystyczną „surowością”, brakiem wcześniejszej obróbki i w pełni naturalnym pochodzeniem. Podobnie jest z płodami rolnymi, które również w kontekście inwestycyjnym bywają nazywane surowcami i ze względu na swoją specyfikę klasyfikowane i ujmowane są razem z innymi, bardziej ściśle rozumianymi.
Jest więc to rzecz, która w swej naturze służy do tego by w nią inwestować. Wszystko co robi się z surowcem jest działaniem o charakterze inwestycyjnym. Jeśli z jakimś surowcem podejmowalibyśmy działanie o charakterze konsumpcyjnym, to nie byłby to już w danym kontekście surowiec. Na końcu filmu powiemy też krótko o tym jak inwestować w surowce z partnerem tego odcinka – Freedom24.
Podstawowy i najbardziej domyślny sposób inwestowania w surowce to po prostu prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której dokonujemy ich przetwórstwa i eksploatacji takie jak rafinacja ropy naftowej w celu pozyskiwania poszczególnych rodzajów paliw, spalanie węgla w ciepłownictwie, czy dokonywanie reakcji nuklearnej za pomocą pierwiastków promieniotwórczych w elektrowniach jądrowych. Korzysta z tego cała cywilizacja, choć uczestnictwo w takim procesie inwestycyjnym ma tylko grupa nielicznych przedsiębiorstw i ich właścicieli.
Jednak inwestowanie w surowce wcale nie musi mieć takiej formy. Warto przypomnieć, że inwestowaniem jest wszystko co robi się w ramach zrezygnowania z przeznaczenia na bieżącą konsumpcję pewnej ilości środków i użycie ich w taki sposób którego celem jest uzyskanie większej ilości środków w przyszłości, które stwarzałyby większe możliwości konsumpcji niż te, które ma się obecnie. Oznacza to, że inwestowanie w surowce może mieć wydźwięk stricte handlowy niezawierający elementu prowadzenia przemysłowej działalności gospodarczej, polegający na znalezieniu miejsca i momentu, w którym można kupić jak najtaniej, a następnie takowych by sprzedać jak najdrożej. Taka forma jest bardziej dostępna, jednak by możliwość inwestowania w surowce była naprawdę powszechna potrzeba czegoś jeszcze. Potrzeba rynków finansowych pozwalających pośrednio wziąć udział w tego rodzaju handlu, które w tym celu stworzyły giełdy towarowe oraz kontrakty CFD. Tutaj polecamy nasz odcinek o instrumentach pochodnych, ponieważ wiedza na ich temat i ich zrozumienie są kluczowym elementem niezbędnym do zrozumienia zagadnienia inwestowania w surowce za pośrednictwem rynków finansowych.
W kontekście inwestowania w surowce w taki sposób są wyszczególnione ich główne kategorie:
1. Energetyczne – będzie to ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel czy pierwiastki promieniotwórcze.
2. Metale – tutaj przykładami będą srebro, miedź, pallad, czy złoto.
3. Rolno-spożywcze – tutaj będą to różnego rodzaju zboża, a także kakao, cukier, czy kukurydza.
Kategorii oraz znajdujących się w nich przykładów może być oczywiście więcej, nie jest to bynajmniej rzecz stała, może się ona dynamicznie rozwijać poprzez pojawianie się coraz to nowych dóbr na takim rynku i tworzenia dla nich osobnych kategorii. Ważne jest to aby były to odpowiednio ustandaryzowane i oznaczone co do gatunku dobra materialne. Nie muszą one być nawet surowcem sensu stricto w ekonomicznym tego słowa rozumieniu, ponieważ istotą jest tutaj giełdowy obrót towarem.
Anglojęzyczne „commodities”, które jest słowem używanym na rynkach finansowych do nazwania omawianego zagadnienia można tłumaczyć dwojako, zarówno jako surowiec jak i jako towar, gdzie na to pierwsze można powiedzieć jeszcze „raw material” przy czym to słowo nie ma zastosowania w kontekście inwestycji na giełdzie. Niezależnie jednak od tego czy jakiś towar jest surowcem, czy nie jest, mechanika jest dokładnie taka sama, w związku z tym towary surowcowe jak i nie surowcowe mogą być ujmowane razem.

▪ Zalety inwestowania w surowce

Znalezienie w swoim kapitale miejsca na inwestowanie w różnego rodzaju commodities jest przede wszystkim kolejną dywersyfikacją. Inwestowanie w nie wiążę się z innymi ryzykami i podatnością na inne czynniki niż inwestowanie w nieruchomości, dzieła sztuki, obligacje, kosztowności, czy akcje. Wiele tutaj zależy od tego w jakiej formie chcemy zainwestować w dany surowiec, czy inny towar co również samo w sobie jest zaletą i otwiera różne możliwości. Można to robić za pośrednictwem tradycyjnych giełd towarowych, na których możemy zająć pozycję w kontrakcie rozliczanym jedynie pieniężnie lub rzeczowo. W tym drugim przypadku trzeba się liczyć z tym, że cysterna ropy, kontener ziaren kawy, czy kilka ton zboża zostanie nam fizycznie dostarczone lub – jeśli jesteśmy stroną sprzedającą – to my będziemy musieli takowe dostarczyć. Jeśli mamy takie możliwości, to będzie to dobra opcja gdy chcemy faktycznie posiąść dane dobro i zabezpieczyć inwestycję materialnie, a nie tylko spekulować, a jeśli potrzebujemy danego dobra w naszej wytwórczej działalności gospodarczej, to staje się to forma konieczna. Można też inwestować w kontrakty CFD na dany surowiec, wtedy jest to już czysta operacja finansowa gdzie tylko zakładamy się z dużą dźwignią o cenę surowca w przyszłości. Nie ma w tym udziału żadnej giełdy towarowej i praw związanych z faktycznym towarem, a jedyne czego trzeba to dostępu do internetu i forexowego brokera. Tutaj polecamy nasz odcinek poświęcony tematyce kontraktów CFD.
W analizie wartości tego typu aktywów pewną specyfiką, która może być postrzegana jako zaleta jest to, że analiza sprowadza się do płaszczyzny makroekonomicznej oraz badania stosunku popytu i podaży na nie. Np. w odróżnieniu do inwestowania w akcje przedsiębiorstw mamy do czynienia z pewnym wyizolowaniem, nie ma elementu danych finansowych ze sprawozdań opisujących kondycję i efektywność w działaniu danego przedsiębiorstwa, czy osób stojących u jego sterów. Nie ma również elementu analizy płynności i wypłacalności jak w przypadku inwestycji o charakterze dłużnym. Dochodzi tutaj do pewnego wyizolowania polegającego na skupieniu się na tym jak kształtuje się sytuacja w kwestii popytu i podaży na dane dobro, jest tutaj więc relatywnie mniej matematyki, a więcej dedukcji werbalnej i spekulacji.
Popyt i podaż na wiele rodzajów surowców często jest postrzegany jako stabilny i łatwy do przewidzenia w bliskiej przyszłości. Surowce i inne towary typu commodities są dobrami podstawowymi dla gospodarki o uniwersalnym zastosowaniu, na które zapotrzebowanie nie może nagle zniknąć lub znacząco się zmniejszyć ponieważ są to rzeczy stanowiące filar funkcjonowania współczesnego świata. Dlatego pod nieobecność odpowiednich skoków technologicznych i innowacji mogących sprawić, że dany surowiec przestanie być potrzebny można zakładać, że cena nie spadnie poniżej pewnego poziomu, choć nie oznacza to, że nie mogą pojawić się tymczasowe fluktuacje związane z nagłymi wypadkami na świecie.

▪ Wady i ryzyko inwestowania w surowce

Jak w przypadku każdego rodzaju inwestowania i tutaj nieodłącznym elementem jest pewne ryzyko. Rynek surowców jest narażony przede wszystkim na różnego rodzaju katastrofy wojenne, polityczne, czy przyrodnicze. Dobrym przykładem może być tu kryzys naftowy z 1973 roku. OAPEC, czyli organizacja krajów arabskich eksportujących ropę naftową nałożyła embargo na Stany Zjednoczone i Europę zachodnią za udzielenie wsparcia Izraelowi w wojnie Jom Kippur. Z racji tego, że ropa z krajów arabskich odpowiadała za większość zasobów ropy, z których korzystały kraje zachodnie doprowadziło to w oczywisty sposób do znaczących niedoborów i kilkukrotnego wzrostu cen tego surowca na zachodnich rynkach. Z punktu widzenia ogólnogospodarczego rezultaty były rzecz jasna negatywne jednak dla tych którzy w tamtym czasie trzymali znaczące zapasy ropy lub zdążyli zająć pozycję długą oznaczało to bardzo pozytywną niespodziankę, natomiast dla tych, którzy sprzedali wcześniej ropę, potrzebowali kupić ją w tych warunkach lub którzy mieli pozycję krótką oznaczało to złe wieści. Tutaj warto ponownie polecić jeden z naszych odcinków mianowicie ten o spekulacji.
Dobrym przykładem mogą być klęski urodzaju i nieurodzaju w rolnictwie. W sytuacji klęski urodzaju i dużej podaży płodów rolnych w stosunku do zapotrzebowania żywnościowego, doprowadzi to do spadku cen np. zboża. W konsekwencji będzie oznaczało to stratę na inwestycji w ten surowiec na rynku towarowym.

▪ Jak wybrać brokera do inwestowania w surowce

Rozpoczynając inwestowanie na rynku surowców należy zadbać o odpowiedni sposób wejścia na rynek tak aby zapewnić sobie jak najmniejsze koszty transakcyjne, jak najlepszy dostęp do informacji i edukacji, czy jak najszerszą gamę instrumentów. W tym kontekście chcielibyśmy polecić partnera dzisiejszego odcinka jakim jest Freedom24. Jak najprościej inwestować w surowce? Przez ETFy! Freedom24 rekomenduje ETF surowcowy Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy. Największymi pozycjami w portfelu tego ETFu są kontrakty terminowe na ropę naftową (27%) i na złoto (11%), ale znajdziemy tam również całą gamę innych surowców jak benzyna, cukier, soja, kukurydza czy miedź. Wybierając ten ETF otrzymamy już dobrze zdywersyfikowany portfel surowców. Jeśli jednak chcielibyśmy skupić się na konkretnej grupie surowców, możemy spojrzeć na bardziej wyspecjalizowane ETFy takie jak SPDR Gold MiniShares, który w swoim prortfelu ma po prostu fizyczne złoto, dzięki czemu roczna opłata za fundusz wynosi jedynie 0,1%.

Jak zwykle, każdą decyzję inwestycyjną trzeba podjąć samemu i na własną odpowiedzialność. Surowce to na pewno ciekawa pozycja inwestycyjna, do której potrzeba trochę przedsiębiorczego zmysłu. Z tej racji zachęcamy do dalszego, samodzielnego zgłębiania tej kategorii i do usłyszenia w kolejnym filmie!

▪ Bibliografia

Autor
Paweł Szarmach

średnia 5/5 (1 oceny)